STATUT STRZYŻOWSKIEGO STOWARZYSZENIA MOTOCYKLOWEGO
MOTO STRZYŻÓW 

DZIAŁ I

POSTANOWNIENIA OGÓLNE

§ 1 

1 . Stowarzyszenie otrzymuje nazwę Strzyżowskie Stowarzyszenie Motocyklowe Moto Strzyżów, z siedzibą w Cieszyna 13. 38-125 Stępina. w dalszych postanowieniach statutu zwane MS i działa w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), oraz niniejszy statut. 
2 . MS zrzesza osoby interesujące się motocyklami, techniką i turystyką motocyklową oraz społeczną działalnością charytatywną 

Władze MS

§ 21 . Nazwa. Moto Strzyżów. 
2 . Siedziba MS: Cieszyna 13. 38-125 Stępina. 
3 . Terenem działania MS jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
4 . MS powołano na czas nieokreślony. 

DZIAŁ II 
DZIAŁALNOŚĆ MS


§ 4 

1. Cele MS
a) działalność charytatywna na rzecz chorych zwłaszcza dzieci i poszkodowanych w wypadkach drogowych ze szczególnym uwzględnieniem powiatu Strzyżowskiego i województwa podkarpackiego
b) reprezentowanie interesów członków MS
c) propagowanie walorów rekreacyjno - turystycznych powiatu Strzyżowskiego
d) kreowanie pozytywnego wizerunku motocyklistów i organizacji ich zrzeszających
e) propagowanie turystyki motocyklowej
f) poszerzenie wiedzy technicznej o motocyklach
g) wsparcie dla członków MS w kwestiach technicznych, prawnych i moralnych
2. Założone cele będą realizowane poprzez:
a) organizację imprez charytatywnych
b) organizację i udział w imprezach kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych
c) wspieranie i udział w akcjach charytatywnych
d) promowanie działalności MS poprzez wspieranie w organizacji i udział w lokalnych imprezach o charakterze promocyjnym dla regionu

DZIAŁ III
WŁADZE I OZNAKOWANIE MS


§ 5

1. Założycielami MS jest 22 osoby, obecne na zebraniu założycielskim w dniu 20.03.2011

§ 6

Władze MS


Struktura władz: MS
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd
c) Komisja rewizyjna

§ 7 

Zarząd

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością MS.
2. Do zarządu mogą być wybrane wyłącznie osoby posiadające status Członka Zwyczajnego.
3. Zarząd składa się z siedmiu osób w tym:
- Prezes
- Wiceprezes 
- Skarbnik
- Sekretarz 
- Członek Zarządu
- Członek Zarządu
- Członek Zarządu

4. Ilości Członków Zarządu decyduje Walne Zebranie. Liczba Członków Zarządu nie może być mniejsza niż trzech, nie wliczając Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i sekretarza.
5. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku.
6. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes.

§ 8 

Kompetencje zarządu.

1. Realizacja celów MS,
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
3. Sporządzenie budżetu i planu działalności na każdy rok do końca stycznia tegoż roku,
4. Reprezentowanie MS,
5. Zwoływanie Walnego Zebrania członków,
6. Przyjmowanie i skreślanie członków MS
7. Zarząd zwołuje Walne Zebranie członków. By zebranie doszło do skutku, niezbędna jest obecność, co najmniej 51% wszystkich członków MS.
8. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Nowy Zarząd zostaje wybrany na Walnym Zebraniu członków MS.
9. Odwołanie członka Zarządu przed upływem kadencji następuje wskutek dobrowolnego wystąpienia z MS, zrzeczenia funkcji lub decyzją członków MS poprzez głosowanie jawne, co najmniej 2/3 głosów, w obecności, co najmniej 51% obecnych na Walnym Zebraniu.

§ 9

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Komisji Rewizyjnej. Członkowie Komisji Rewizyjnej określeni w zdaniu poprzedzającym wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 głosów, w obecności, co najmniej 51% obecnych na Walnym Zebraniu.
3. Nowo wybrani Członkowie komisji Rewizyjnej pełnia swoje funkcje z chwilą wejścia w życie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia potwierdzającej ich wybór.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków kontroli na Walnym Zebraniu,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
d) wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi.

§ 10 

Walne Zebranie


1. Każdy członek MS jest uprawniony do obecności na Walnym Zebraniu.
2. O wyłączeniu członka MS z udziału w Walnym Zebraniu decyduje Zarząd.
3. Walne Zebranie członków MS zwoływane jest, co najmniej 2 razy w roku:
a) Planistyczne – przed rozpoczęciem sezonu motocyklowego,
b) Sprawozdawczo - wyborcze – po zakończeniu sezonu motocyklowego, nie później niż do końca stycznia roku kolejnego,
c) Organizacyjno - informacyjne – w zależności od potrzeb, wg decyzji Zarządu.
4. Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd.
5. Decyzje Walnego Zebrania członków podejmowane są poprzez głosowanie jawne, większością głosów, w obecności, co najmniej 51% członków. 
6. W przypadku braku wymaganego minimum członków, Zarząd podejmuje decyzję o skuteczności Walnego Zebrania członków, bądź o zwołaniu Walnego Zebrania w drugim terminie.
7. O terminie i miejscu Walnego Zebrania decyduje Zarząd i informuje członków telefonicznie, listownie lub emailem.
8. Decyzję o rozwiązaniu może podjąć Walne Zgromadzenie, głosami, co najmniej 2/3 wszystkich obecnych członków.

§ 11

Logo, typ i barwy


Orzeł z herbem Strzyżowa umieszczony w okręgu, oraz na obwolucie napis w treści Strzyżowskie Stowarzyszenie Motocyklowe

DZIAŁ IV 
CZŁONKOWSTWO W MS 


§ 12 

Członkostwo MS

1. Zasady członkostwa MS,
2. Członkowie Zwyczajni – osoby związane z działalnością MS, akceptujące niniejszy Statut, których kandydatura została przyjęta decyzją Walnego Zebrania,
3. Posiadanie motocykla jest zalecana, 4. Osoby poniżej 16-tego roku życia przyjmowane są za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów,
5. Członkowie Honorowi - osoby formalnie nie należące do MS, ale cieszące się szacunkiem i poważaniem członków MS, które wyrażą zgodę na patronowanie MS,
6. Kandydaci – osoby zainteresowane zostaniem członkiem zwyczajnym MS, które po rekomendacji co najmniej jednego członka MS (osoba wprowadzająca) i zaakceptowaniu niniejszego Statutu, zostają formalnie przyjęci do grona MS, w trakcie Zebrania Walnego,
7. Okres próby kandydata trwa 6 miesięcy. Okres ten można skrócić na wniosek trzech Członków MS – ostateczną decyzję podejmuje Zarząd.
8. Kandydaturę osoby pretendującej do członkostwa w MS, przedstawia osoba wprowadzająca na Walnym Zebraniu.
9. Członkostwo w MS jest na czas nieokreślony.
10. Do złożenia zaproszenia osobie wytypowanej na Członka Honorowego uprawniony jest Zarząd. Decyzję o przyjęciu do MS jako Członek Honorowy podejmuje Walne Zebranie.
11. Członkowie Honorowi mogą brać udział w Walnych Zebraniach, za zgodą Zarządu.
12. Członkowie Honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§13

Utrata lub nie przyjęcie członkostwa MS


1. Utrata członkostwa następuje w drodze: 
- Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
2. Wykluczenia przez Zarząd,
- z powodu łamania Statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz MS
- z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach MS
- z powodu nieobecności na 3 z rzędu Walnych Zebraniach 
- na pisemny wniosek, co najmniej 3 członków MS
- z powodu nie płacenia składek członkowskich za okres jednego roku, po pisemnym wezwaniu do wpłaty,
- Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
-Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

3. Od uchwały Zarządu w sprawie nie przyjęcia w poczet członków MS lub pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni. Uchwała Walnego zebranie w sprawie odwołanie jest ostateczna.
4. Osoba, która utraciła członkostwo w MS może powtórnie ubiegać się o nadanie statusu Członka Zwyczajnego MS, w przypadku, gdy utrata członkostwa nie nastąpiła z powodów dyscyplinarnych, decyzją Walnego Zebrania. W tym przypadku kandydata nie obowiązuje okres próbny.

DZIAŁ V
REGUŁY I FINANSOWANIE


§ 14

Zbiór reguł MS

1. MS nie jest klubem motocyklowym i nie narzuca z tego tytułu obowiązków na członka.
2. Członek zwyczajny, Członek Honorowy, Kandydat i osoby im towarzyszące zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Statutu.
3. Członek zwyczajny, Członek Honorowy, Kandydat i osoby im towarzyszące, biorący udział w imprezach, w których MS jest organizatorem lub uczestnikiem, ponosi za siebie i swoje czyny całkowitą odpowiedzialność.
4. Członek zwyczajny i Kandydat powinien godnie reprezentować MS. 
5. Członek zwyczajny i kandydat nie ma obowiązku do noszenia barw MS. 6. Członek zwyczajny i Kandydat ma obowiązek czynnie wspomagać organizowane lub współorganizowane przez MS imprez i akcji charytatywnych.
7. Członek zwyczajny ma obowiązek terminowo uiszczać składki członkowskie.
8. Członkowie MS zobowiązani są do wzajemnego szacunku i uprzejmości oraz w miarę możliwości do udzielania wzajemnej pomocy.
9. Każdy członek ma obowiązek opieki i nadzoru nad Kandydatami.
10. Członek wprowadzający Kandydata ma obowiązek.
a) Zapoznać go ze Statutem.
b) Przedstawić zasady odbywania okresu próby. 
c) Przedstawić zwyczaje i reguły istnienia MS. 
d) Zapoznać z zasadami jazdy w grupie motocykli. 
e) Reprezentować jego interesy przed Zarządem MS. 
11. Kandydat ma obowiązek 
a) Stosować się do poleceń członków MS
b) Udzielać się oraz pomagać w organizacji imprezach i akcjach charytatywnych MS.
c) Godnie reprezentować MS.
12. Kandydat ma prawo:
a) Czynnego udziału w imprezach i akcjach charytatywnych organizowanych przez MS,
b) Udziału w spotkaniach MS, z wyjątkiem zebrań zamkniętych, przeznaczonych tylko dla członków MS,
c) Składania wniosków dotyczących funkcjonowania stowarzyszenia, 
d) Zapraszania na spotkania MS osób towarzyszących. 
13. Każda osoba należąca do MS ma prawo do uczestniczenia aktywnie w spotkaniach imprezach organizowanych przez MS lub, w których MS bierze udział. 
14. Udział w Walnym Zebraniu jest obowiązkowy dla Członków Zwyczajnych MS.
15. Każdy członek ma prawo do składania wniosków dotyczących funkcjonowania MS oraz czynne i bierne prawo wyborcze.
16. Decyzje Walnego Zebrania i Zarządu zgodne ze statutem, a dotyczące funkcjonowania MS są obligatoryjne i każdy członek ma obowiązek się do nich zastosować.
17. Wszelkie sprawy sporne, zażalenia i niejasności należy kierować do Zarządu.

§ 15

Nazwa i znak graficzny


1. Nazwa i znak graficzny MS są chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane bez zgody Zarządu. 

§ 16

Finansowanie 

1. Finansowanie realizacji celów statutowych MS odbywa się wyłącznie z obowiązkowych rocznych oraz doraźnych składek członków MS, darowizn, spadków, zapisów oraz ofiarności publicznej
2. Działalność MS jest oparta na pracy społecznej członków.
3. Osoba przyjęta w poczet Członków Zwyczajnych wnosi jednorazową opłatę wpisową.
4. Wysokość opłaty wpisowej oraz składek członkowskich na kolejny sezon ustala Walne Zebranie na jesiennym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym.
5. Zaciąganie zobowiązań na rzecz MS przez Zarząd i Członków jest zabronione.
6. MS nie odpowiada za zobowiązania majątkowe swoich członków.
7. Za fundusze MS odpowiedzialny jest zarząd wraz ze skarbnikiem. 
8. Kontrolę prawidłowości gospodarowania finansami MS sprawuje Komisja rewizyjna, która na jesiennym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym wnioskuje o udzielenie przez Walne Zebranie absolutorium władzom MS.

DZIAŁ VI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 


§ 17

1. Interpretacja zapisów statutu MS należy do Zarządu 
2. Zmiany w niniejszym statucie mogę być dokonywane Uchwałą Walnego Zebrania członków co najmniej 2/3 głosów, w obecności, co najmniej 51% obecnych na Walnym Zebraniu, opatrzone datą, własnoręcznymi podpisami Prezesa i Członków Zarządu, po otrzymaniu i uprawomocnieniu się decyzji o rejestrze stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.
3. Po dokonaniu zmian w statucie wszyscy członkowie MS zapoznają się z jego treścią. Brak sprzeciwu oznacza akceptację jego treści.
4. Sprzeciwy wraz z uzasadnieniem należy kierować do rozpatrzenia przez Zarząd. 
a ) Rozpatrzenie sprzeciwu skutkuje utrzymaniem lub zmianą zapisu w statucie. 
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy wymienionej ustawy Prawa o Stowarzyszeniach w dz. I, §1, pkt.1

Cieszyna. 20. 03. 2011Kontakt

Cieszyna 13
38-125 Stępina
NIP: 819-165-81-56
Regon: 180697719
Prezes: 606-528-058
V-ce Prezes: 512-614-769
e-mail: motostrzyzow@interia.pl

Konto nr:
BGŻ 29 2030 0045 1110 0000 0256 5330   
Pozostali sponsorzy